Tacüddin Es-Sübki ve Usülcülüğü

VII/XIII. yüzyılda tarih sahnesine çıkan Memlûkler, İslâm dünyasında siyasî ve sosyal dinginliği nispeten sağlamışlardır. Bu durum İslâmî ilimlerin gelişimine müspet yönde tesir etmiş ve birçok güzide ilim adamının yetişmesine vesile olmuştur. Bu dönemin yetiştirdiği önemli simalardan birisi de usûl ilmi sahasında şöhret bulmuş Tâcüddîn es-Sübkîdir. Farklı sahalarda uzmanlaşan Tâcüddîn Sübkî başta tarih, fıkıh ve hadis olmak üzere İslâmî ilimlerin birçok alanında birbirinden değerli eserler kaleme almıştır. Ancak onun, İslâmî İlimler tarihinde en çok iz bıraktığı alan usûldür.
Bu çerçevede çalışmada temelde Tâcüddîn Sübkî’nin usûl eserlerinin yazımında takip ettiği yöntem, gerek düşünce ve fikir yönüyle gerekse usûl eserlerindeki metot açısından hangi usûlcülerden etkilendiği, kendisinden sonraki usûlcülere ne kadar tesir ettiği, başta Cem’u’l-Cevâmi olmak üzere eserlerinin fıkıh tarihindeki yeri gibi hususlar ele alınmıştır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.