Seyyid Lokman’ın Şehname-i Al-i Osman’ı

Şehnamecilik,  Osmanlı  Sarayı’nda  1550-1605  yılları  arasında  resmî  bir  görev  olarak  kendini  gösterir. 
Şehnameler, şehnamecinin başında bulunduğu bir ekip tarafından uzun süreli çalışmalar neticesinde hazırlanır. Yirmi altı yıl boyunca Osmanlı Sarayı’nın en  uzun süreli resmî şehnameciliğini yapan Seyyid Lokman tarafından hazırlanan Şehnâme-i  Âl-i  ‘Osmân  da  bunlardan  biridir.  Şimdiye  kadar  tek  nüsha  olarak  bilinen  eser,  İngiltere’deki  British Museum’dan getirtilerek incelenmiştir. 

Eser dil, tarih ve güzel sanatlar ile ilgili birçok malzemeyi içermesi açısından dikkat çekicidir. Dil bakımından, 
harekeli nesih ile yazıldığı için dönemin dil özelliklerini ve söz varlığını eserde tespit etmek mümkündür. Tarihî açıdan, Ertuğrul  Bey’den  başlayarak  III.  Murad’a  kadar olan  dönemdeki  olayları  kronolojik  olarak  ele  alır.  Ayrıca,  Saray’da yabancı devletler için düzenlenen törenler, ziyafetler ve bu ziyafetlerde yenen yemekler ile bir takım sosyal konulara da yer verir. Kenar süslemeleri ve eserde yer alan üç minyatür, güzel sanatlar bilimi açısından da kayda değerdir. 

Eserin inceleme kısmında özellikle dönemin söz varlığı tespit edilmeye çalışılmıştır. Eserde yer alan devlet, ordu, 
mimarî,  meslek,  akrabalık,  yiyecek,  içecek,  hayvan,  bitki,  eşya  vb.  adlar  sınıflandırılarak  bunlar  hakkında  bilgi verilmiştir. 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.