İstanbul’un 100 Mevlevisi

İstanbul’un 100 Mevlevîsi adlı kitapta, İstanbul’a ilim, kültür alanında katkı sağlamış Mevvelevîyye yolunda olan kişilerden seçki yapılmıştır. Bu derlemede, Galata Mevlevîhânesi’nin ilk postnişini Dîvâne Mehmed Çelebi, Yûsuf Sinâneddin-i Sineçâk, Cevrî İbrahim Çelebi, Sarı Abdullah Efendi, ÇengYûsuf Dede, Kâri Ahmed Dede, Fennî Mehmed Dede, Esrar Dede, Şeyh Gâlib Mehmed Es’ad Dede, Hammâmîzâde İsmail Dede Efendi, Deli İsmâil Dede Efendi, Mehmed Zekâî Dede, Âdile Sultan, Sultan V. Mehmed Reşad, İhtifalci Mehmet Ziyâ Bey, Zekâizâde Hâfız Ahmet (Irsoy) Efendi, Yaman (Diyamandi) Dede ve Abdülbâkî Gölpınarlı gibi İstanbul’un manevi atmosferine hizmet etmiş Mevlevîler hakkında bilgi bulacaksınız.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.